Praxis Pietatis

Chceš-li tedy požehnání Boží na sebe a dům svůj uvésti, takto čiň: Každého rána svolej všecky, kteréž v domě máš, přečti jim (aneb přečísti dej) jednu kapitolu Písma svatého a kratičce jim nejpřednější naučení, napomenutí, potěšení odtud připomena, klekni nábožně s nimi a modli se…

Večer, když uložiti se čas přichází, poruče se čeládce domu svého sjíti, přečti jim kapitolu z biblí a přezpívej s nimi žalm neb písničku svatou, jakž i Pán náš Ježíš Kristus činíval. Potom klekna hospodář s dítkami a čeládkami svými, ať se modlí…

Ján Amos Komenský

Zdieľať tento príbeh: