Keď Matka Tereza založila Kongregáciu misionárok lásky, úvodné texty regule tejto Kongregácie zneli takto:

„Naším cieľom je uhasiť smäd Ježiša Krista na kríži. Slobodne sa zasväcujeme službe najchudobnejším z chudobných podľa konania a učenia nášho Pána, aby sme takýmto spôsobom ohlasovali Božie kráľovstvo.

Naším zvláštnym poslaním je pracovať pre spásu a svätosť najchudobnejších z chudobných. Ako Ježiša poslal jeho Otec, aj on posiela nás, aby sme plní jeho Ducha ohlasovali evanjelium jeho lásky a milosrdenstva medzi najchudobnejšími z chudobných po celom svete.“

Misionárky lásky skladajú aj štvrtý sľub. Ako dodatok k sľubu chudoby, čistoty a poslušnosti sa zaväzujú, že budú bezvýhradne a slobodne slúžiť najchudobnejším z chudobných. V každom ich dome je v kaplnke nad krížom napísané Ježišovo slovo: „Žíznim.“


Zdieľať: