Pred niekoľkými storočiami založil nespokojný mladý muž nové náboženstvo. Hľadal liek na svoju nespokojnosť vo všetkom, čo ponúkala cirkev v jeho dobe, ale nič nepomáhalo.

Martin Luther bol muž s vynikajúcim intelektom, ale jeho duch bol strápený. Zriekol sa sveta, všetkých jeho radovánok a odišiel do ústrania kláštora. Dúfal, že umŕtvovaním svojho tela získa pokoj s Bohom. Skúšal modlitby, pokánie, pôsty i vigílie. Vo svojom hľadaní bol neúnavný.

„Bol som dobrý mních. Rehole som sa držal tak pevne, že keby sa niekto mohol dostať do neba za svoju mníšsku službu, musel by som to byť ja,“ napísal neskôr. „Keby som vydržal ešte trocha dlhšie, umodlil by som sa, upostil a učítal až k smrti.“

Neskôr sa Lutherovi naskytla príležitosť navštíviť Rím. Povzbudený na duchu rozjímal na všetkých svätých miestach a pri všetkých najsvätejších ostatkoch. Dúfal, že jeho zúfala duša v nich nájde útechu. Ale sklamal sa. To, čo prežil v Ríme, neskôr opísal tak, že do svätého mesta si viezol cibuľu a vracal sa s cesnakom.

Cirkev mu predpísala časté spovede, preto sa spovedal celé hodiny. Jeho spovedník strácal trpezlivosť. Keď v noci nemohol spať, spomenul si na hriech, ktorý pri spovedi nespomenul. Čo keď spáchal hriech, ktorý si ani neuvedomoval a preto sa o ňom pri spovedi nemohol zmieniť?

Cirkev viedla Luthera k mysticizmu. Učil sa ponoriť do oceánu Božej lásky. Luther však nehľadel na Boha s láskou. Predstava Ježiša ako sudcu na poslednom súde v ňom vzbudzovala strach. „Milovať Boha? Nenávidel som ho!“ zvolal neskôr.

Wittenbergská univerzita ponúkla Lutherovi miesto učiteľa teológie. Pri štúdiu Žalmov narazil na zúfalý výkrik, ktorý zaznel z Ježišových úst vo chvíli smrti: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Ž 22,1) Hlboko v Lutherovom srdci sa ozývalo rovnaké volanie. Luther sa sústredil na list Rimanom a Galaťanom. Skúmal význam Pavlovho termínu „spravodlivosť“. Dospel k záveru, že „Božia spravodlivosť je ospravedlnenie, ktoré skrze Božiu milosť a milosrdenstvo človeka očisťuje pred Bohom.“

Luther bol zachránený a začala reformácia.


Zdieľať: