Aj kxď môj písací stroj jx už starší typ, fungujx cxlkom dobrx – až na jxdnu klávxsu. Toľkokrát som si žxlal, aby fungovala pxrfxktnx a stopxrcxntnx. Jx pravda, žx 46 klávxsov na mojxj klávxsnici fungujx cxlkom dobrx, alx tá jxdna, ktorá nxfungujx, mi narobí toľko chýb… Sami to napokon môžxtx vidixť.

Nixkxdy sa mi zdá, žx náš zbor sa podobá môjmu písacixmu stroju, prxtožx nix všxtci ľudia v ňom pracujú tak, ako by mali.

Možno, žx nixkto z vás si povix: „Som lxn jxdxn človxk z mnohých. Na mnx až tak nxzálxží; na mnx zbor nxstojí, ani nxpadá! Jx to však chyba, prxtožx ak má zbor dobrx fungovať a plniť poslanix, ktorx má, potrxbujx, aby sa každý člxn aktívnx zapájal do spoločnxj služby.

A tak kxď ťa najbližšix napadnx, žx ty si lxn jxdným človixčikom a tvoja námaha a práca nix jx až taká dôlxžitá a potrxbná, spomxň si na môj písací stroj a povxdz si: „Prx txnto zbor som dôlxžitým človxkom. Vxľmi potrxbujx moju pomoc.“


Zdieľať: