John Wesley bol známy pastor, ktorý pôsobil v 18. storočí v Anglicku. Patril medzi zakladateľov metodistického hnutia. Viedol svojich veriacich k praktickému prežívaniu kresťanstva. Raz vo svojej kázni na tému modlitby Otče náš – odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom – vyzýval poslucháčov, aby si vzájomne odpustili. Po bohoslužbe za ním prišiel generál Oglethorpe a povedal mu: „Nikdy neodpustím a nikdy ani nezabudnem!“

John Wesley na to odpovedal: „Pane, potom dúfam, že ani nikdy nezhrešíte!“


Zdieľať: